Människoöden jag hittat i källor.

Den 12 december 1711

hölls extra ordinarie ting i Kullings härad på Eklanda över främmande kvinnspersonen som kallar sig Annika Svensdotter och här i häradet och Hols by födt ett oächta pigobarn den 14 sistledne novembris hvilken ofärdig i fötterna som henne afvärkt gångandes på tvären förekom och bekiände det hon om sina 26 år är född i Bankekinds härad, Grebo sochen och torpet T(iohleney?), begaf sig åhr 1709 om våren iväg denna sin födsloort åht Skåne sjöleds ifrån Västervik sedan svåre tiden der i Östergötland inföll och hon intet måtte tiena som före, hvaräst hon och i Halland alsedan hon blivit kringfödd af godt folk och niutit underhåld till dess hon något efter kyndelsmässan i åhr skulle vid Helsingborg uti en bondby vars namn hon förekar sig intet wetha blifvit af en dansk fånge Anders vid namn, som skulle varit af det Ungerska dragon Regementet belägrad med hvilken hon skall i samma by i 2 dagar wistat, hafvandes sedan farit likaleds här och der i landsorterna till dess hon farandes Giöteborg förbi kom änteli hit inn i häradet och Hols byutan pass d 11 november sistledn. Deruti hon hoos Soldatänkian Elin Hansdotter födde sitt oächta pigebarn den 14 siistled som fick straxt Christendomb och nämndes Karin hvilket hon hade på sine armar, sägandes hon sig hafva åhrnat denna wägen åth sin födelseort igenn och som ingen här i orten henne kiände, mindre viste, antingen denna hennes gjorde berättelse om barnafadern orten voro sann iller icke dy blef hon efter des egna bekiännelse remitterad till den ort lägersmålet skulle skiett, att der undfå domb dheröfver.