Indelta soldater i Kullings kompani

av

Västgötadals regemente.

Denna redovisning är resultatet av flera års arbete med registrering av samtliga indelta soldater, meniga och korpraler, som tillhörde Västgöta Dals Regemente och Kullings kompani från 1683 tills den siste fick avsked 1942. Kompaniets manskap rekryterades från socknarna inom Kullings härad (Långared undantaget).

Kullings kompani bestod av 150 nummer eller rotar fördelade på 6 korpralskap med 25 man i varje. l början av indelningsverkets tid hade alltid korpralen det första numret inom korpralskapet. Dessa var nummer 1051, 1076, 1101, 1126, 1151 och 1176. Under 1800-talct frångick man alltmer denna princip.

Uppgifterna om när en soldats död inträffade är, med några undantag, hämtade ur rullorna. Uppenbart är dock att dessa data sällan överenstämmer med det datum kyrkoboken anger, men för att få en så korrekt registrering som möjligt av generalmönsterrullorna har vi dock hållit oss till de i rullorna angivna datumet. I vissa fall saknas slutdatum/år och startdatum/år för soldaten. Orsaken är att det ej ur mönsterrullorna har gått att få klarhet i när soldaten började /slutade på ett nummer.

Startdatum/slutdatum avser alltid när soldaten började/slutade på torpet och inte när han började/slutade som soldat, detta med avseende på att vi har velat få en så exakt kronologi på varje torp som möjligt.

I de flesta fall har soldatens längd varit möjlig att inregistrera, den har då omräknats från aln, fot och tum till cm med reservation för de fel som kan uppstå i samband med omvandlingen, samt det faktum att mätningen inte alltid var exakt. Samma soldat kan ha olika längd vid skilda mönstringar.

uniformer.jpg (66119 bytes)

 


Tillbaka till startsidan.